Deklaracja w sprawie ochrony danych osobowych

Ochrona danych ma dla naszego przedsiębiorstwa szczególne znaczenie. Korzystanie z naszej strony internetowej jest w zasadzie możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą (dalej „Użytkownik”) chce skorzystać ze specjalnych usług oferowanych przez nasze przedsiębiorstwo online, może być konieczne przetworzenie jej danych osobowych. Jeżeli konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, ale nie istnieje podstawa prawna takiego przetwarzania, uzyskujemy generalnie zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imienia, nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się w sposób zgodny z obowiązującą w Republice Federalnej Niemiec federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG), obowiązującym od dnia 25.05.2018 r. na terenie UE ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (RODO) i przepisami współobowiązujących ustaw. W tej deklaracji nasze przedsiębiorstwo informuje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w naszym przedsiębiorstwie oraz prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

Nasze przedsiębiorstwo stosuje wiele środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapewnienie możliwie ścisłej ochrony danych osobowych. Mimo to transfer danych w Internecie może się wiązać z lukami bezpieczeństwa uniemożliwiającymi całkowicie skuteczną ochronę danych.

 

1 Definicje pojęć

Nasza deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych jest oparta na przepisach RODO. Nasza deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych ma być czytelna i zrozumiała. Aby spełnić te wymagania, objaśniamy na jej wstępie używane w niej pojęcia:

1.1 Dane osobowe

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); identyfikowalna osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie takiego identyfikatora jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej” (art. 4 ust. 1 RODO).

1.2 Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub identyfikowalna osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

1.3 Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

1.4 Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

1.5 Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

1.6 Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji. Tego rodzaju dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

1.7 Administrator

Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

1.8 Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

1.9 Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

1.10 Strona trzecia

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które - z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane osobowe.

1.11 Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2 Nazwa i adres obserwatora

Administratorem danych w znaczeniu RODO jest:

IBC SOLAR AG
Am Hochgericht 10
96231 Bad Staffelstein
Niemcy

e-mail: info[at]ibc-solar.com 
www.ibc-solar.pl

3 Dane kontaktowe naszego zewnętrznego inspektora ochrony danych

Pan Michael Gruber
BSP-SECURITY
Franz-Mayer-Str. 1
93053 Regensburg
Niemcy


Tel. +49 (0) 941 46 29 09 29
info[at]bsp-security.de
www.bsp-security.de

Każda osoba, której dane dotyczą może się zwracać z wszelkimi pytaniami i sugestiami do naszego inspektora ochrony danych.

4 Pliki cookie

Strony internetowe naszego przedsiębiorstwa wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane w komputerze użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Pliki cookie są wykorzystywane przez wiele stron internetowych i serwerów. Wiele plików cookie zawiera identyfikator, tzw. Cookie ID. Cookie ID to jednoznaczny identyfikator pliku cookie. Składa się on z sekwencji znaków, która umożliwia przyporządkowanie stron internetowych i serwerów do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnianie przeglądarki należącej do osoby, której dane dotyczą, od innych, zawierających inne pliki cookie przeglądarek. Przy użyciu jednoznacznego identyfikatora Cookie ID możliwe jest rozpoznawanie i identyfikowanie określonej przeglądarki internetowej. Stosując pliki cookie firma IBC SOLAR AG jest w stanie zapewnić użytkownikom swojej strony internetowej wygodne usługi, które bez wykorzystania plików cookie nie byłyby możliwe.

Przy użyciu pliku cookie możliwa jest optymalizacja informacji i ofert dostępnych na naszej stronie internetowej pod kątem preferencji użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam, jak wspomniano już wcześniej, identyfikację użytkowników naszej strony internetowej. Celem tej identyfikacji jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony. Użytkownik strony internetowej wykorzystującej pliki cookie nie musi na przykład podawać za każdym razem swoich danych dostępowych, ponieważ zapewnia to strona w połączeniu z plikiem cookie zapisanym w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem wykorzystania plików cookie jest koszyk klienta w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły umieszczone przez klienta w wirtualnym koszyku właśnie dzięki plikowi cookie.

Osoba, które dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową przez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki i odmówić w ten sposób udzielenia zgody na zapisywanie plików cookie. Ponadto zapisane już pliki cookie można każdej chwili usunąć przy użyciu przeglądarki lub innych programów. Jest to możliwe w każdej popularnej przeglądarce. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, zdezaktywuje funkcję zapisywania plików cookie w używanej przeglądarce, może stracić możliwość korzystania w pełnym zakresie z wszystkich funkcji naszej strony.

5 Zapisywanie ogólnych danych i informacji

5.1 Strona internetowa

Serwer internetowy firmy IBC SOLAR AG zapisuje po każdym otwarciu strony przez osobę, której dane dotyczą lub przez zautomatyzowany system szereg ogólnych danych i informacji. Tego rodzaju ogólne dane i informacje zapisywane są plikach dziennika serwera. Zapisywane mogą być: używane typy i wersje przeglądarek, system operacyjny używany przez komputer, z którego nastąpiło otwarcie strony, strona internetowa, z której nastąpiło przejście na naszą stronę, podstrony otwierane na naszej stronie przez korzystający z niej system, data i godzina wejścia na stronę, adres protokołu internetowego (adres IP), operator łącza internetowego systemu korzystającego ze strony i inne tego rodzaju dane i informacje, które służą obronie naszych systemów internetowych przed ewentualnymi atakami.
Wykorzystując tego rodzaju ogólne dane i informacje firma IBC SOLAR AG nie identyfikuje tożsamości osoby, której dane dotyczą. Informacje te służą tylko prawidłowej prezentacji treści naszej strony internetowej, jej optymalizacji i sposobu jej reklamowania, zapewnieniu ciągłej funkcjonalności naszych systemów internetowych i elementów technicznych naszej strony internetowej oraz zapewnienie możliwości udostępnienia organom ścigania koniecznych informacji w przypadku ataku cybernetycznego. Te zapisywane anonimowo dane i informacje są analizowane przez firmę IBC SOLAR AG z jednej strony do celów statystycznych, a z drugiej strony z celem zwiększenia poziomu ochrony i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, a więc zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane zawarte w plikach dziennika serwera są zapisywane oddzielnie od danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą.

5.2 Wizytówki

Informacje kontaktowe podane na wizytówkach otrzymanych przez firmę IBC SOLAR AG w ramach targów, spotkań biznesowych i podobnych zdarzeń zapisujemy w naszym systemie ERP w ramach realizacji uzgodnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO). Informacje te są przetwarzana zgodnie z regułami określonymi w niniejszej deklaracji.

6 Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa naszego przedsiębiorstwa zawiera zgodne z przepisami prawa informacje umożliwiające szybkie nawiązanie kontaktu z naszym przedsiębiorstwem przy użyciu środków elektronicznych i bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje również ogólny adres poczty elektronicznej (e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą nawiązuje kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego z administratorem, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą są automatycznie zapisywane. Tego rodzaju dane osobowe, przekazane dobrowolnie administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, są zapisywane w celach ich przetworzenia lub nawiązania kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są przekazywane żadnym stronom trzecim.

6.1 Kalkulator fotowoltaiczny ("IBC Power Calculator")

IBC Kalkulatory fotowoltaiczne oferowane na stronie internetowej IBC SOLAR są narzędziami projektowymi umożliwiającym kalkulację ilości ekologicznego prądu elektrycznego, jaki może wytworzyć jedna instalacja fotowoltaiczna. Dodatkowo kalkulują one własne zużycie prądu z akumulatorem i bez. Użytkownik podaje dane dotyczące lokalizacji, cech dachu (orientacja, powierzchnia, spadek itp.). Użytkownik może też dobrowolnie podać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, e-maili telefon, aby umożliwić firmie IBC SOLAR AG ich przekazanie partnerowi technicznemu w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem kalkulatora fotowoltaicznego. Może to nastąpić za zgodą użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wprowadzone dane nie są zapisywane przez firmę IBC-SOLAR AG, a tylko przekazywane partnerowi technicznemu w celu realizacji opisanego wyżej celu.

7 Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i zapisuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą tylko przez okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia celu przetwarzania tych danych, lub okres określony przez ustawodawcę w przepisach obowiązujących administratora. W przypadku ustania celu przetwarzania danych lub upływu terminu przechowywania danych określonego przez ustawodawcę, dane osobowe są blokowane lub usuwane na zasadzie rutynowej lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8 Prawa osoby, której dane dotyczą

8.1 Prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania danych

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. W tym celu osoba, której dane dotyczą może się w każdej chwili zwrócić do naszego inspektora ochrony danych lub do innego pracownika administratora.

8.2 Prawo do uzyskania informacji

Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora nieodpłatnego potwierdzenia treści jej zapisanych danych oraz kopii tego potwierdzenia wraz z wymienionymi niżej informacjami:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie odnośnych danych osobowych;
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą:; wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli tak jest, ma ona prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z takim przekazaniem.

W celu skorzystanie z prawa do uzyskania tych informacji osoba, której dane dotyczą może się w każdej chwili zwrócić do naszego inspektora ochrony danych lub do innego pracownika administratora.

8.3 Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto osoba ta ma prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

W celu skorzystania z prawa do sprostowania osoba, której dane dotyczą może się w każdej chwili zwrócić do naszego inspektora ochrony danych lub do innego pracownika administratora.

8.4 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.  
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli zachodzi jedna z wymienionych wyżej przyczyn i osoba, której dane dotyczą chce zażądać usunięcia swoich danych osobowych zapisanych przez nasze przedsiębiorstwo, może się w każdej chwili zwrócić do naszego inspektora ochrony danych lub do innego pracownika administratora. Nasz inspektor ochrony danych zapewni niezwłoczne zastosowanie się do żądania usunięcia danych.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione, a nasze przedsiębiorstwo jest zobowiązane do usunięcia danych osobowych jako administrator w znaczeniu art. 17 ust. 1 RODO, nasze przedsiębiorstwo zastosuje, z uwzględnieniem dostępnej technologii i kosztów implementacji odpowiedni środki, także natury technicznej, mające na celu poinformowanie innych administratorów, przetwarzających upublicznione dane osobowe, o fakcie, że osoba, której dane dotyczą zażądała od innych administratorów usunięcia wszystkich odsyłaczy do jej danych osobowych lub kopii bądź replik tych danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie jest konieczne. Inspektor ochrony danych podejmie wymagane w konkretnych przypadku kroki.

8.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli jest spełniony jeden z wymienionych wyżej warunków i osoba, której dane dotyczą chce zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zapisanych przez nasze przedsiębiorstwo, może się w każdej chwili zwrócić do naszego inspektora ochrony danych lub do innego pracownika administratora. Inspektor ochrony danych podejmie kroki wymagane w celu ograniczenia przetwarzania danych.

8.6 Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi. Ma ona ponadto prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie jest niezbędne w celach wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać, by jej dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych.

Osoba, której dane dotyczą i która chce zażądać przeniesienia swoich danych osobowych, może się w każdej chwili zwrócić do naszego inspektora ochrony danych lub do innego pracownika administratora

8.7 Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

W razie złożenia sprzeciwu naszemu przedsiębiorstwu nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ono istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli nasze przedsiębiorstwo przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma ponadto prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprzeciwu, może się w każdej chwili zwrócić do naszego inspektora ochrony danych lub do innego administratora

8.8 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym ich profilowaniu i wywołującej wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływającej, o ile decyzja ta jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, bądź jest dopuszczona przez prawo Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

W przypadkach, w których konieczna jest decyzja o zawarciu lub wykonaniu umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą i administratorem, administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

W celu skorzystania z praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji osoba, której dane dotyczą może się w każdej chwili zwrócić do naszego inspektora ochrony danych lub do innego pracownika administratora.

8.9 Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osoba, której dane dotyczą, może się w każdej chwili zwrócić do naszego inspektora ochrony danych lub do innego pracownika administratora.

9 Ochrona danych osobowych aplikacji i w ramach rekrutacji

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. Dane te mogą też być przetwarzane na drodze elektronicznej. Jest tak szczególności wtedy, gdy osoba ubiegająca się o zatrudnienie przekazała odpowiednie dokumenty naszemu przedsiębiorstwu na drodze elektronicznej, na przykład pocztą elektroniczną lub przy użyciu formularza udostępnionego na stronie internetowej. Jeżeli nasze przedsiębiorstwo zawrze z osobą ubiegającą się o zatrudnienie umowę o pracę, przekazane nam dane będą zapisywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji stosunku zatrudnienia. Jeżeli nasze przedsiębiorstwo nie zawrze z osobą ubiegającą się o zatrudnienie umowy o pracę, dokumenty rekrutacyjne będą usuwane automatycznie z upływem 6 miesięcy od dnia podania tej osobie ostatecznej decyzji o odmowie zatrudnienia, o ile przeciwko usunięciu tych danych nie przemawiają uzasadnione interesy prawne administratora. Innego rodzaju uzasadnionym interesem prawnym jest w tym znaczeniu na przykład obowiązek dowodowy w ramach postępowań prowadzonych na podstawie ogólnej ustawy antydyskryminacyjnej (AGG).

10 Postanowienia dotyczące ochrony danych: Tracking Tools

Postanowienia dotyczące ochrony danych przy korzystaniu z usługi Google Analytics

Administrator zintegrował z funkcjami swojej strony internetowej komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji danych). Google Analytics to internetowa usługa analityczna. Internetowa usługa analityczna służy rejestrowaniu, gromadzeniu, i ocenie informacji dotyczących zachowań użytkowników stron internetowych. Internetowa usługa analityczna rejestruje między innymi informacje o stronie internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, przeszła na analizowaną stronę (tak zwany referrer), o podstronach, z których korzystała oraz o częstotliwości i czasie przeglądania podstrony. Funkcję analizy internetowej stosuje się głównie w celu optymalizacji strony internetowej oraz analizy stosunku kosztów reklam internetowych do ich skuteczności.
Operatorem komponentu Google Analytics jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Administrator stosuje w ramach funkcji analizy internetowej przy użyciu systemu Google Analytics dodatek „_gat._anonymizeIp”. Przy użyciu dodatku Google skraca i anonimizuje adres IP osoby, której dane dotyczą, jeżeli dostęp do naszej strony uzyskiwany jest z jednego z państw Unii Europejskiej lub innego kraju sygnatariusza porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Celem stosowania komponentu Google Analytics jest analiza przepływu osób wchodzących na naszą stronę internetową. Google wykorzystuje uzyskane w ten sposób dane i informacje między innymi do oceny sposobu korzystania z naszej strony internetowej w celu sporządzania dla nas raportów elektronicznych odzwierciedlających aktywność użytkowników na naszej astronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z naszą stroną internetową.
Google Analytics zapisuje plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Powyżej objaśniono już, czym są pliki cookie. Zapisanie pliku cookie umożliwia usłudze Google Analytisc analizę sposobu korzystania z naszej strony. Przy każdym wejściu na jedną ze stron składowych tej strony internetowej, której operatorem jest administrator i z którą jest zintegrowany komponent Google Analytics, przeglądarka zainstalowana w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, otrzymuje od odpowiedniego komponentu die Google Analytics polecenie przekazania danych firmie Google do celów analizy. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę o różnych danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które służą firmie Google między innymi do analizy pochodzenia użytkownika i liczby kliknięć w celu umożliwienia rozliczeń prowizji.
Przy użyciu plików cookies zapisywane są dane dotyczące osoby, której dane dotyczą, na przykład data i godzina uzyskania dostępu do strony, miejsce, z którego został uzyskany dostęp do strony i częstotliwość wejść na naszą stroną internetową. Przy każdym wejściu na nasze strony internetowe dane te, włącznie z adresem IP łącza internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, przekazywane są firmie Google na teren USA. Te dane osobowe są zapisywane przez firmę Google na terenie USA. W określonych sytuacjach Google może przekazywać uzyskane w ten sposób dane osobowe stronom trzecim.
Osoba, które dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak wspomniano wyżej, przez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki i odmówić w ten sposób udzielenia zgody na zapisywanie plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki uniemożliwia też zapisywanie plików cookie w systemie internetowym osoby, której dane dotyczą przez firmę Google. Ponadto zapisane już przez usługę Google Analytics pliki cookie można w każdej chwili usunąć przy użyciu przeglądarki lub innych programów.
Osoba, której dane dotyczą, może się sprzeciwić zapisywaniu danych wygenerowanych przez usługę Google Analytics i dotyczących sposobu korzystania przez nią z naszej strony internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Google oraz uniemożliwić takie przetwarzanie. W tym celu osoba, której dane dotyczą musi zainstalować odpowiednie rozszerzenie przeglądarki pobrane ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Rozszerzenie to informuje usługę Google Analytics w języku JavaScript, że usługa Google Analytics nie może otrzymywać danych i informacji o użytkownikach stron internetowych. Fakt instalacji tego rozszerzenia w przeglądarce uznawany jest przez firmę Google za sprzeciw. Jeżeli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie w późniejszym czasie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, to w celu dezaktywacji usługi Google Analytics osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować to rozszerzenie w swojej przeglądarce. W przypadku deinstalacji lub dezaktywacji rozszerzenia przez osobę, której dane dotyczą lub inną osobę korzystającą z jej uprawnień, istnieje możliwość ponownej instalacji lub reaktywacji rozszerzenia.
Dalsze informacje i obowiązujące zasady ochrony danych firmy Google można pobrać pod adresami https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de i https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/. Dokładnie informacje na temat usługi Google Analytics są dostępne na stronie https://marketingplatform.google.com/about/.

Postanowienia dotyczące ochrony danych przy korzystaniu z usługi Google Remarketing

Administrator zintegrował z funkcjami swojej strony usługi Google Remarketing. Google Remarketing to funkcja Google AdWords, umożliwiająca wyświetlanie reklam u użytkowników Internetu, którzy przebywali wcześniej na stronie przedsiębiorstwa. Integracja usługi Google Remarketing umożliwia przedsiębiorstwu tworzenie spersonalizowanych reklam i prezentowanie użytkownikowi Internetu reklam zgodnych z jego zainteresowaniami. Operatorem usług Google Remarketing jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Celem usługi Google Remarketing jest wyświetlane spersonalizowanych reklam. Usługa Google Remarketing umożliwia nam wyświetlanie reklam przystosowanych do potrzeb i zainteresowań konkretnych użytkowników w ramach sieci reklamowej firmy Google lub na innych stronach internetowych.
Google Remarketing zapisuje plik cookie w systemie internetowym osoby, której dane dotyczą. Powyżej objaśniono już, czym są pliki cookie. Dzięki zapisaniu pliku cookie Google może ponownie rozpoznawać użytkownika naszej strony internetowej, gdy wchodzi on na inne strony internetowe będące również członkami sieci reklamowej Google. Przy każdym wejściu na stroną internetową, z którą zintegrowana jest usługa Google Remarketing, przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, identyfikuje się automatycznie w systemie firmy Google. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje informacje dotyczące osoby użytkownika, takie jak jego adres IP czy sposób korzystania z Internetu, które są wykorzystywane przez firmę Google między innymi do wyświetlania reklam zgodnych z zainteresowaniami użytkownika.
Przy użyciu pliku cookie zapisywane są informacji dotyczące osoby użytkownika, na przykład informacja o otwieranych przez osobę, której dane dotyczą, stronach internetowych. Przy każdym wejściu na nasze strony internetowe dane osobowe, włącznie z adresem IP łącza internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, przekazywane są firmie Google na teren USA. Te dane osobowe są zapisywane przez firmę Google na terenie USA. W określonych sytuacjach Google może przekazywać uzyskane w ten sposób dane osobowe stronom trzecim.
Osoba, które dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak wspomniano wyżej, przez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki i odmówić w ten sposób udzielenia zgody na zapisywanie plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki uniemożliwia też zapisywanie plików cookie w systemie internetowym osoby, której dane dotyczą przez firmę Google. Ponadto zapisane już przez usługę Google Analytics pliki cookie można w każdej chwili usunąć przy użyciu przeglądarki lub innych programów.
Osoba, której dane dotyczą, może się ponadto sprzeciwić spersonalizowanym reklamom firmy Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą musi otworzyć w każdej używanej przez siebie przeglądarce odsyłacz adssettings.google.com i dokonać tu żądanych ustawień. Dalsze informacje i obowiązujące zasady ochrony danych firmy Google można pobrać pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de.

Webtrends Analytics

Nasza strona internetowa stosuje Webtrends Analytics, internetową usługę analityczną firmy Webtrends EMEA Acquisition ltd. / Webtrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206 (dalej „Webtrends"). Webtrends Analytics wykorzystuje tzw. „pliki cookie", czyli pliki tekstowe zapisywane w komputerze użytkownika i umożliwiające analizę sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. Generowane przez pliki cookie informacje na temat korzystania przez użytkownika z oferty internetowej są przekazywane na nasze serwery i tam zapisywane.

Wykorzystujemy te informacje do analizy sposobu korzystania przez użytkownika z naszej strony i tworzenia raportów o aktywności strony. Dane zapisywane są w formie anonimizowanej, co uniemożliwia ich powiązanie z osobą konkretnego użytkownika. Ma to miejsce to szczególnie dzięki anonimizacji adresu IP.

Instalację pliku cookie można uniemożliwić przez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki; informujemy, że w takiej sytuacji może nie być możliwe korzystanie z wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Użytkownik może się w każdej chwili sprzeciwić rejestrowaniu i zapisywaniu tych danych przy użyciu następującego odsyłacza opt-out: ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.

Pomiar konwersji przy użyciu piksela promocji firmy Facebook

Ten rozdział dotyczy wyłącznie naszej oferty internetowej zamieszczonej na stronie informacyjnej: www.DieEchteWahrheit.de:

Za zgodą użytkownika, wyrażoną przez kliknięcie na wymienionej wyżej stronie opcji „Akceptuję pliki cookie” aktywujemy w ramach naszych treści internetowych tak zwany „piksel promocji”

Facebook Inc.
1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA
(“Facebook”).

Umożliwia to analizowanie zachowań użytkowników, którzy zostali przekierowani na stronę internetową oferenta po kliknięciu reklamy na portalu Facebook. Ta procedura służy do oceny skuteczności reklam zamieszczanych na portalu Facebook do celów statystycznych oraz marketingowych i może w prowadzić do optymalizacji przyszłych działań reklamowych.

Rejestrowane dane są dla nas anonimowe, nie umożliwiają więc identyfikacji tożsamości użytkownika. Dane te są jednak zapisywane i przetwarzane przez firmę Facebook, jest więc możliwe ich powiązanie z konkretnym profilem użytkownika i wykorzystywanie przez firmę Facebook do jej własnych celów reklamowych zgodnie z wytycznymi przetwarzania danych firmy Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Użytkownik może umożliwić firmie Facebook i jej partnerom aktywację reklam internetowych na portalu Facebook i poza nim. W tym celu w komputerze użytkownika może zostać zapisany odpowiedni plik cookie. Zgodę na korzystanie i piksela promocji mogą wyrazić tylko użytkownicy w wieku powyżej 13 lat. Osoby młodsze muszą uzyskać zgodę ustawowego opiekuna.

Aby wycofać zgodę w ustawieniach portalu Facebook, należy kliknąć tutaj:
www.facebook.com/settings

Postanowienia dotyczące ochrony danych przy korzystaniu z usługi YouTube

Administrator zintegrował z funkcjami swojej strony komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia oferentom materiałów wideo nieodpłatne publikowanie wideoklipów, a innym użytkownikom również nieodpłatne oglądanie i ocenianie tych wideoklipów. Portal YouTube pozwala na publikację wszystkich rodzajów materiałów wideo, w związku z czym możliwe jest na nim odtwarzanie całych audycji filmowych i telewizyjnych, ale także wideoklipów muzycznych, trailerów oraz materiałów wideo wykonanych samodzielnie przez użytkowników.
Operatorem portalu YouTube jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Firma YouTube, LLC jest spółką zależną koncernu Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Przy każdym wejściu na jedną ze stron składowych tej strony internetowej, której operatorem jest administrator i z którą jest jest zintegrowany komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka zainstalowana w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, otrzymuje od odpowiedniego komponentu YouTube polecenie przekazania danych firmie Google do celów analizy. Dalsze informacje na temat portalu YouTube można uzyskać na stronie https://www.youtube.com/intl/pl/about/. W ramach tej procedury technicznej firmy YouTube i Google uzyskują informacje o tym, na jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej wchodziła osoba, której dane dotyczą.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą jest jednocześnie zalogowana na portalu YouTube, portal YouTube rozpoznaje w chwili otwarcia podstrony zawierającej wideo YouTube, jaką konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez firmy YouTube i Google oraz przyporządkowywane do konta YouTube osoby, której dane dotyczą.
Firmy YouTube i Google otrzymują za pośrednictwem komponentu YouTube informację o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedzała naszą stronę internetową tylko wtedy, gdy osoba ta była w chwili wejścia na naszą stroną internetową jednocześnie zalogowana na portalu YouTube; jest to niezależne od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknęła wideo YouTube, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą nie życzy sobie przekazywania tych informacji firmom YouTube i Google, może je uniemożliwić przez wylogowanie się z portalu YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.
Opublikowane przez firmę YouTube zasady ochrony danych, dostępne na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de, zawierają informację o sposobie rejestrowania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez firmy YouTube i Google.

Postanowienia dotyczące ochrony danych przy korzystaniu z usługi Twitter

Administrator zintegrował z funkcjami swojej strony komponenty Twitter. Twitter to wielojęzyczny, ogólnie dostępny portal mikrobloggingowy, na którym użytkownik może publikować i rozpowszechniać tzw tweety (tweets), czy krótkie wiadomości o długości ograniczonej do 140 znaków. Wiadomości te są dostępne dla każdego, a więc również dla osób, które nie są zalogowane na portalu Twitter. Tweety są też wyświetlane u tzw. „obserwujących” każdego użytkownika. Obserwujący to inni użytkownicy portalu Twitter, którzy obserwują tweety użytkownika. Twitter umożliwia ponadto przy użyciu tzw. hasztagów (hashtags), odsyłaczy lub odpowiedzi kontakt z szerszą społecznością odbiorców. Operatorem portalu Twitter jest firma Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Przy każdym wejściu na jedną ze stron składowych tej strony internetowej, której operatorem jest administrator i z którą jest zintegrowany komponent Twitter (przycisk Twitter), przeglądarka zainstalowana w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, otrzymuje od komponentu Twitter polecenie automatycznego pobrania z portalu Twitter odwzorowania odpowiedniego komponentu Twitter. Dalsze informacje na temat przycisków Twitter są dostępna na stronie https://publish.twitter.com/#. W ramach tej procedury technicznej firma Twitter uzyskuje informacje o tym, na jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej wchodziła osoba, której dane dotyczą. Celem integracji komponentu Twitter jest umożliwienie naszym użytkownikom rozpowszechniania treści tej strony internetowej, poszerzania stopnia jej znajomości w świecie cyfrowym i zwiększenie liczby użytkowników naszej strony. Gdy osoba, której dane dotyczą jest jednocześnie zalogowana na portalu Twitter, Twitter rozpoznaje w chwili wejścia osoby, której dane dotyczą, na naszą stronę internetową i przez cały czas pobytu na tej stronie, jakie konkretne podstrony otwierała osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez komponent Twitter oraz przyporządkowywane do konta osoby, której dane dotyczą na portalu Twitter. Gdy osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden ze zintegrowanych na naszej stronie internetowej przycisków Twitter, przekazane w ten sposób dane i informacje są przyporządkowane do osobistego konta osoby, której dane dotyczą na portalu Twitter oraz zapisywane i przetwarzane przez firmę Twitter. Firma Twitter otrzymuje za pośrednictwem komponentu Twitter informację o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedzała naszą stronę internetową tylko wtedy, gdy osoba ta była w chwili wejścia na naszą stroną internetową jednocześnie zalogowana na portalu Twitter; jest to niezależne od tego, czy osoba, której dane dotyczą kliknęła element Twitter, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie przekazywania tych informacji firmie Twitter, może je uniemożliwić przez wylogowanie się z portalu Twitter przed wejściem na naszą stronę internetową. Obowiązujące w firmie Twitter zasady ochrony danych są dostępne na stronie https://twitter.com/en/privacy.

11 Właściwy organ nadzorczy

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 27 (Schloss)
91522 Ansbach
Niemcy

Telefon: +49 (0) 981 53 1300
Telefaks: +49 (0) 981 53 98 1300
e-mail: poststelle[at]lda.bayern.de

12 Zmiany zasad ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian naszych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych, o ile jest to konieczne ze względu na postęp techniczny. W takich sytuacjach odpowiednio dostosujemy nasze informacje o ochronie danych. Proszę się zapoznać z aktualną treścią naszej deklaracji w sprawie ochrony danych osobowych.

 

Bad Staffelstein, październik 2019